บริการขอใบอนุญาตโรงงาน (รง.2) (รง.4) ทุกประเภท

License Guru บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.)  และช่วยจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อาทิ เช่น

  • รับดำเนินการขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2, รง.4, รง.5) ทุกประเภทโรงงาน ทุกขนาด ทั่วประเทศ
  • รับดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร และรายงานต่างๆ ในการขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน
  • รับออกแบบ เซ็นต์รับรอง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดรัอากาศ สิ่งแวดล้อมที่ตรงตามกฎหมายกำหนด

โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง