บริการขออนุญาตเปิดร้านอาหาร, ผับ, บาร์ และอื่น ๆ

License Guru พร้อมบริการการควบคุม กำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่จำหน่ายอาหารที่ต้องปฏิบัติตาม มีดังนี้
1. อาคาร สถานที่ใดๆที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที โดยมีบิเวณไว้สำหรับบริโภคที่นั้น หรือไปบริโภคที่อื่น
2. ได้รับอนุญาต (กรณีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) หรือ หนังสือรับรอง (กรณีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.) จากท้องถิ่น
3. ไม่รวมที่หรือทางสาธารณะไว้เพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคทันที โดยมีบริเวณไว้สำหรับบริโภคที่นั้น หรือไปบริโภคที่อื่น

สุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎกระทรวง แยกเป็น 4 หมวด ได้แก่
1. หมวดสถานที่จำหน่าย อาทิ พื้นบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารต้องสะอาด วัสดุแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีแสงสว่างเพียงพอ
2. หมวดกรรมวิธีการทำ ประกอบหรือปรุง การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาหาร อาทิ ต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ต้องมีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย เก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม
3. หมวดภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ อาทิ ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท ต้องมีช้อนกลางสำหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน
4. หมวดผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร อาทิ ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะนำโรค มีการป้องกันการปนเปื้อน ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด