รู้หรือไม่ : พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่เปลี่ยนอะไรบ้าง?

วันนี้ SIAM GURU มีข้อมูลมาอัปเดต ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพรวมของประเทศ ทั้งการลงทุนและการจ้างงาน เนื่องจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ จะได้รับความสะดวกมากขึ้น เกิดความต่อเนื่องในภาคการผลิต ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562

ข้อมูลที่มา:
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม http://oaep.diw.go.th/diw_info/infographic/company14.html

บริษัทเรารับบริการ ดำเนินการ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และเอกสารต่างๆ
 ไลเซนส์กูรู ที่หนึ่งเรื่องขอใบอนุญาตทุกประเภท
 พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้คุณ